Dictionary

Klick above

on the letter

for the word of your  choice

--------  BELOW  --------

Click on the word appearing in blue

to hear the word pronounced

* alternate pronounciation or stress

(oa)   {ahh}

 ë  {kebel}

 i    { áj }
e  halvány zöld silent néma  (hangtalan)

A  
 
absent hiányzó, távollévô
absorb felszív
accuracy pontosság, helyesség
action cselekmény, hatás
admitted korházba bement
adults felnôtt
affect befolyásol, érint
affected megtámadott, befolyásolt
affective érzékeny, indulati
age kor
ages öregít
alone egymagában, egyedül
although bár, habár
anorexia étvágytalanság
antibiotics antibiótikum
antiinflammatory gyulladásgátló
anxiety aggodalom, aggódás
are  van, létezik
arrives megérkezett
arthritis artritisz, izületi gyulladás
article cikk, darab, névelô
asthma asztma
awakening ébredô
B  
beats/minute üt, ütés, pulzus
because mivel, mert, miatt
become válik vmivé
being létezés, lény
below alatt, lejjebb
benefits hasznáta vál
beside mellett, mellé
between között
binge leköt, összeköt
binging leköt, összeköt
body test
borderline határétékü
BP vérnyomás
breakdown bukás, csôd, összeomlás
breaking fékezô, lassuló
breaks összetör, folyamat megszüntetése
breast mell, kebel
breasts mellcsont
breaths/minute lélegzetek
broad-spectrum széles hatású
bulimia szenvedélyes evés
bulimics szenvedélyes evo
C  
calories kalória
cancer rák
cancerous rák
cannula képtelen, nem képes
carbohydrate szénhidrát
caring gondozni
case kóreset
cells sejtek
chances alkalom
changing változó
chemical vegyi, kémiai
chewing rágás
children gyerekek
chronic krónikus
clinical klinikai
commonly általában, rendszerint
compensatory kárpótló
complex komlex, bonyolult
concern törôdés, aggodalom
contain tartalmaz vmt
continuous szakadatlan, folyamatos
cookies süti, komputer kód
crisis válság, krízis
cycle ciklus, kôr
D  
deaths halálok
density sűrűség, fajsúly
dental fogorvosi, fogászati
dentist fogorvosi, fogászati
depends függ
described leírt, közölt
develops kifejlodik
diabetes diabetesz
dieting diétázás
difficult nehéz
digestion emésztés
digestive emésztô
dimension felhigítás
discuss megvitatni
disease-free nem beteg
diuretics vizelethajtó
down lent, lefelé
drugs orvosság, kábítószer
drum kábítószert keresô
dull tompa, telt (hang)
during alatt, folyamán
E  
ear fül
earlier korábban, korai
earliest korábban, korai
easier könnyebb
easily simán, könnyen
eating evés
eg  úgymint
eliminate kizár
endodontically endodontikus módszerrel
entire az egész, teljes
enzymes enzimek
evaluation kiértékelés
evolves fejlôdés
exacerbated kiújjuló
examination vizsgálat
example példa
experience tapasztalni, tapasztalat
exploded felrobban
extreme végso, határérték
extremity végtag
F  
factors tényezôk
false-negative téves negatív
false-positive téves pozitív
fats zsírok
fattier zsírosabb
female
females nôk, nôi
fewer kevesebb mint
film feltöltödik
fireplace kandalló
first elsô
flushed kipirult, felhevült
following következô, követve
food étel, élelem
foolproof tökéletes, biztonságos
frequency gyakoriság
frequently gyakran sűrün
G  
glands mirigy
gratia   hálás
greater nagy, nagyob mint-
greatest nagy, jókora
H  
habit megszokás, rászokás
half fél, befejezetlen
heart sziv
her az övé (nô)
high magas
hip csípo
history anamnézis, kórtörténet
hour óra
how hogyan, miként
hunger éhség
I  
identify azonosítani, megállapítani
illnesses betegségek
impulse-control ingerület (ideg)
inaccuracies pontatlanságok
increases növekedés, gyarapodás
infants csecsemok
infection fertozés
instability labilitás, állandótlanság
instance egy eset, példa
interpret értelmezni, lefordítani
interpretation értelmezés, magyarázat
intervene beavatkozni
into be, bele
substances anyagok
involved magában foglalt
involves belevon
items tárgyak
J  
jaw állkapocs
joint izület
joints izületek
K  
kinds fajta
knee térd
know tudni
L  
large nagy
larger nagyobb
later késôbb, azután
lateral laterális
laxatives hashajtó
lead vezet, irányít
left bal, otthagy, hátrahagy
lets enged
life élet
ligaments izületi szalag
limitations korlátok, határok
live él
lobe lebeny
loss veszteség, kár
low alacsony
lower alsó
lump daganat
lumpectomy daganat kivétele
M  
making tenni, csinálni
males férfi
malocclusion helytelen fogsorilleszkedés
mammograms emlô vizsgálat
mandibular kötelezô
mashing összezúzni
masseter rágó izom izom
mastectomy emloeltávolítás
meals étkezés
mechanical mechanikai
medical orvosi
method módszer
midline középvonal
might lehet, tehet
molar orlo fog
non-steroidal nem tartalmaz steroidot
Ms nö, hajadon vagy házas
muscles izmok
N  
nasal orr-
neck nyak
normal szabályos
number szám
nursing ápoló, szoptató
O  
occasionally néha, ritkán
occlusion elzáródás
occur megesik, megtörténik
older régebbi, korábbi
onset kezdet
other másik, más, többi
over fölé, fölötte
overconcern legyôzni
oxygen oxygen
P  
pain fájdalom
palpation tapintás, érzés
part alkotórész, darab
parts rész, részek
patient beteg
pending függô, elintézetlen
per által,útján
percent százalék
personality egyéni, személyes
piece darab, összerak
pieces darabok
pneumonia tüdôgyulladás
presented elôad, bemutat
previously korábban, régebben
procedure eljárás, művelet
process folyamat
proteins fehérjék
purging kidobni, megszabadulni v,tol
quality minôség
R  
radiologist röntgenes
rate arány, gyorsaság
reasons érv, ok
receiving felfogó, kapó
recurrent visszatérô, ismétlôdô
reduced csökkent
remove eltavolft vmt
removed eltávolított
reported közölt
require megkívánni, követelni
respiratory légzéssel kapcsolatos
result eredményez
resulting eredményezô
results eredmény
resumed eredmény
revealed kimutat, feltár
review összegezés
right helyes, igaz, jobb
risk kockázat, veszély
risks rizikó
role szerep
S  
screening szűrôvizsgálat
secret másodpercek
self-esteem önkezelés
sepsis vérmérgezés
septic szeptember
shape alak
shift eltolódás
shown mutatni, kimutatni
side oldal
simpler egyszerubb
sitting ülés, ülve
skill ügyesség, szakértelem
skin b6r
skipping kihagyott szívütem
sleep alvás, álom
small kis
smaller kissebb
space tér; üreg
speed sebesség
spread terjed
spreading terjedö
stages szakasz, fok
started elkezdett, elindított
staying maradt
still nyugodt, mozdulatlan
stop megáll
substances anyag, tartalom
such olyan, hasonló
sun összefoglalás, kivonat
suppose feltételez
system rendszer, módszer
T  
temperature hömérséklet
temporalis halánték
tenderness érzékenység
tendon izomszalag, inszala
test próba, vizsga
text szöveg, téma
those azok, amazok
three-fourths három negyed
throbbing torok
through által, keresztül
times idô
tissue képez (iskoldban)
toast piritott
today ma
toddlers togyogó kisgyerek
tooth szerszám
treated kezelt
treatment kezeles (betege)
type jelleg, fajta
typically jellegzetesen
U  
unit egység
unknown ismeretlen
upper felsô
using használ
usually rendszerint
V  
vertical fügôleges
via keresztül v.min, úton
vomiting hányás
W  
warm meleg
week hét ( 7 nap)
weight súly, teher
while míg, mialatt
whose kié? kinek a ..?
within belül, benne
women nô, asszony
X  
X-ray röntgen
Y  
year év
younger fiatalabb
Z  
zygoma sávok, zónák